IPI

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Zdravie je výsledkom vzťahov medzi človekom (populáciou) a prostredím. Existujú nerovnosti v zdraví, ktoré predstavujú závažné rozdiely zdravotného stavu skupín populácie. Z morálneho aj etického hľadiska sú to rozdiely, ktoré nie sú nutné a ktorým je možné zabrániť. A sú aj nespravodlivé. Znevýhodnené skupiny majú horšiu kvalitu života, väčšiu pravdepodobnosť úmrtia v nižšom veku a vyskytujú sa aj rozdiely v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti a ich kvalite a v poskytovaní preventívnej starostlivosti.

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) vznikol ako podporná organizácia, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o význame a možnostiach prevencie na rôznych úrovniach. Na jeho založení sa podieľa tím odborníkov, ktorí roky vyvíjajú úsilie na poli primárnej prevencie a včasnej intervencie. Za prioritné oblasti sme si zvolili 2 pandémie - COVID-19 a obezitu a nemocničnú hygienu. Pre verejnosť pripravujeme konferencie, semináre, videá, konzultačnú činnosť, ale aj súťaže, možnosť participácie na výskume, a mnohé ďalšie aktivity. Veríme, že spoločným úsilím prispejeme nielen k zlepšeniu fyzického, ale aj duševného zdravia. 


prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA.

Zakladateľka IPI