Obezita

Sem vložte podnadpis

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Vedúca lekárka metabolického centra MetabolKLINIK v Bratislave, zameraného na diabetes mellitus, poruchy metabolizmu lipidov a obezitu. Vedie špecializovanú lipidologickú ambulanciu a centrum zamerané na vyhľadávanie a liečbu pacientov s familiárnou hypercholeterolémiou (MED PED centrum). Dlhé roky sa venuje manažmentu obezity, najmä u obéznych diabetikov 2. typu. Pracuje aj ako lekárka výskumníčka v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, na prechodné obdobie bola aj garantkou centra. Je externou lektorkou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spolupracuje s MZ SR na príprave relevantných Štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov a Postupov pre výkon prevencie. Má bohatú publikačnú a editorskú činnosť, pracuje v redakčných radách časopisov. Vydala viac než 200 odborných článkov v domácich aj zahraničných medicínskych periodikách, je editorkou a autorkou 6 odborných monografií. Venuje sa ďalšiemu postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov predovšetkým v diabetológii, obezitológii a lipidológii, ako aj v oblasti liečebnej výživy.

Je prezidentkou multidisciplinárnej Slovenskej obezitologickej asociácie a dlhé roky aj predsedníčkou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

je vedkyňa, lekárka a vysokoškolská pedagogička. Pôsobí v Biomedicínskom centre SAV a na Ústave patologickej fyziológie LFUK v Bratislave. Venuje sa výskumu účinkov cvičenia na zdravie ako aj využitiu pohybovej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení. Za svoju vedeckú činnosť, snahu o transláciu získaných poznatkov do praxe a za popularizáciu vedy získala viacero ocenení (Bratislavská čučoriedka, 2008; Slovenka roka, 2017). V roku 2017 založila Centrum pohybovej aktivity na BMC SAV, ktoré za svoju činnosť dostalo v roku 2020 cenu "Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR za rok 2020 v kategórii Age management".

Doc. Ukropcová je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO), Európskej asociácie pre výskum diabetu (EASD), a zakladajúcou členkou pracovnej skupiny ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), zameranej na cvičenie a fyzickú aktivitu v prevencii a liečbe diabetu 2. typu.