Strava, výživa a chronické ochorenia

Sem vložte podnadpis

Naši odborníci

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Daniela Mináriková pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je docentkou v odbore sociálna farmácia - lekárenstvo, má špecializáciu v odbore lekárenstvo 1. stupňa, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika a absolvované magisterské štúdium verejného zdravotníctva v odbore Administrácia vo verejnom zdravotníctve. Je členom odboru ŠPDTP (štandardných preventívnych, diagnostický a terapeutických postupov) MZ SR a Postupov pre výkon prevencie (PpVP) na MZ SR. Aktívne presadzuje úlohu verejných lekárnikov pri ochrane a podpore verejného zdravia ako súčasti lekárenskej starostlivosti. Oblasťou jej záujmu je prevencia chronických ochorení, obezita, výživa, nutričný a liekový manažment. Spolupracuje s viacerými odbornými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú prevenciou chronických neprenosných chorôb, ako aj postavením a úlohami zdravotníckych pracovníkov v týchto preventívnych aktivitách.  

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc.
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc.

Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, ultrazvuková diagnostika a s niekoľkoročným štúdiom problematiky preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. Posledné roky sa zaoberá problematikou podpory verejného zdravia, edukácie odbornej aj širokej verejnosti o účelnej prevencii chronických neinfekčných "civilizačných" ochorení. V súčasnosti pracuje v klinických úväzkoch ako gastroenterológ a internista. Niekoľko rokov je činný ako vysokoškolský učiteľ v oblasti verejného zdravotníctva a výživy. V roku 2018 sa stal členom obezitologického tímu Biomedicínskeho Centra Slovenskej akadémie vied. So zvýšeným záujmom sa venuje problematike vzťahu výživy, obezity a životného štýlu k zhubným nádorom. Okrem klinickej, publikačnej a prednáškovej činnosti sa dlhé roky venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu a prevencie chronických chorôb. Je autorom, prípadne spoluautorom viacerých odborných knižných publikácií pre odbornú i širokú verejnosť. Dr. Peter Minárik je v súčasnosti členom viacerých lekárskych spoločností. Od roku 2020 je v rámci národného projektu "Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" členom Odbornej pracovnej skupiny "Prevencia endokrinologických a metabolických ochorení" na Ministerstve zdravotníctva SR.

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Daniela Mináriková pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je docentkou v odbore sociálna farmácia - lekárenstvo, má špecializáciu v odbore lekárenstvo 1. stupňa, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika a absolvované magisterské štúdium verejného zdravotníctva v odbore Administrácia vo verejnom zdravotníctve. Je členom odboru ŠPDTP (štandardných preventívnych, diagnostický a terapeutických postupov) MZ SR a Postupov pre výkon prevencie (PpVP) na MZ SR. Aktívne presadzuje úlohu verejných lekárnikov pri ochrane a podpore verejného zdravia ako súčasti lekárenskej starostlivosti. Oblasťou jej záujmu je prevencia chronických ochorení, obezita, výživa, nutričný a liekový manažment. Spolupracuje s viacerými odbornými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú prevenciou chronických neprenosných chorôb, ako aj postavením a úlohami zdravotníckych pracovníkov v týchto preventívnych aktivitách. 

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Kliknite sem a začnite písať. Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.