GDPR

Vážený návštevník stránky,

Pri realizácii úloh a povinností Inštitútu pre prevenciu a intervenciu (ďalej len "IPI") ako Prevádzkovateľa získavame Vaše osobné údaje a spracúvame v rámci plnenia povinností. Pri spracúvaní osobných údajov IPI ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca IPI, alebo jemu blízkou osobou.

Chceme Vás ubezpečiť, že Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame s maximálnou obozretnosťou, odbornosťou a len v intenciách povolených právnymi normami Slovenskej republiky a len po dobu neodkladnú na splnenie sledovaného cieľa.

Prevádzkovateľ:

IPI

VŠZaSP sv. Alžbety

Námestie 1. mája 1, 811 06 Bratislava,

telefón: +421 903 988 286

mail: ipi@ipisk.eu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ing. Mgr. Zsolt Mánya, PhD. MHA.

dpo@ipisk.eu, +421 940 845 848JUDr. Ing. Mgr. Zsolt Mánya, PhD., MHA

Zsolt Mánya je právnikom, ktorý dlhodobo sa venuje problematike počítačového práva, počítačovej kriminality, ochrane osobných údajov a IT bezpečnosti. Svoje vzdelanie si dopĺňal štúdiom informatiky, verejného zdravotníctva, ako aj ochrany osobných údajov, kde získal špecializáciu DPO (poverenec na ochranu osobných údajov). Ďalej sa venuje aj medicínskemu právu a rôznym oblastiam súkromného a verejného práva, Jeho motto je " Nie sú nemožné veci, len neschopní ľudia". Je známy aj tým, že sa nikdy nevzdáva.


V IPI zastrešuje oblasť bezpečnosti, ochrany osobných údajov, PR aktivít.Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnými zásadami IPI, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené IPI (Prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnými zásadami Prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými zásadami IPI. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. IPI je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené Prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

- orgány štátnej správy a verejnej moci

- súdy

- orgány činné v trestnom konaní

- exekútori

- notári

- sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

- účastníci konania

- účastníci orgánov zriadených IPI (napr. komisie)

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ktorý je právnym základom uchovávania Vašich osobných údajov a určuje termíny a doby ich vymazania.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle IPI. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.

  • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).