IPI KONFERENCIE

Ďakujeme, že ste prišli 

a tešíme sa nabudúce


Rozhovor

s prezidentkou konferenciePrezidentka konferencie, prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD., MHA, nám pri tejto príležitosti odpovedala na tri otázky súvisiace s témou.

Čo znamená prevencia z Vášho pohľadu?

Prevencia v širšom zmysle slova má za cieľ predchádzanie vzniku ochorenia V tomto prípade hovoríme o primárnej prevencii, ktorá zahŕňa opatrenia na celospoločenskej úrovni. Jej cieľom je motivovať jednotlivcov k zdravému správaniu a tým predchádzať vzniku ochorení. Vhodnou prevenciou by sme percento odvrátiteľných úmrtí dokázali znížiť až o polovicu. Existujú aj ďalšie úrovne prevencie – sekundárna, terciárna, kvartérna, ale tie už sú zamerané na včasnú diagnostiku, liečbu už existujúcich, niekedy ešte skrytých, ochorení a prevenciu komplikácií. Vyspelá spoločnosť investuje do primárnej prevencie. Ak sa pozrieme na slovenskú populáciu, podľa EUROSTATu nám patrí popredné štvrté miesto v negatívnom zmysle slova v chorobnosti a úmrtnosti (pred nami je Litvy, Lotyšsko a Estónsko) a tento stav odráža podceňovanie a minimálne investície do primárnej prevencie.

Ako by malo vyzerať preventívne minimum

v rámci primárnej prevencie? Dospelí a deti?

S prevenciou je potrebné začať už pred narodením. Už počas intrauterinného života je potrebné myslieť cez zdravie matky na zdravie dieťaťa. Zdravie a správanie ľudí nemožno od seba oddeliť. Viaceré štúdie preukázali súvislosť vzdelania s chorobnosťou a úmrtnosťou. Tieto príklady ukazujú, že vyššie vzdelanie prispieva k lepšiemu zdraviu a dlhšiemu životu na individuálnej úrovni. Významnú úlohu v prevencii zohráva zdravý životný štýl. Ten zahŕňa na jednej strane zdravú výživu, dostatok pohybovej aktivity, dostatok spánku a schopnosť zvládať stres. Na druhej strane je potrebná schopnosť odolávať tzv. „toxigénnemu“ prostrediu, to znamená vyhýbanie sa rizikovému správaniu a odolávanie vplyvu reklám, spoločenským, kultúrnym a environmentálnym faktorom. Významným spôsobom k dosiahnutiu želaného správania prispieva nový determinant zdravia – zdravotná gramotnosť. Je to schopnosť jednotlivca nielen si vyhľadať informácie o zdraví a zdravotnej starostlivosti, ale ich aj správne pochopiť a interpretovať. Podpora zdravotnej gramotnosti ako súčasti základných zručností jednotlivca od detstva by mohla potenciálne pomôcť zvládnuť zdravotné riziká už v ranom veku a znížiť nerovnosti v oblasti zdravia v neskoršom veku.

Aký dôraz na prevenciu kladiete

vo svojom živote Vy?

V rámci Inštitútu pre prevenciu a intervenciu (IPI) už niekoľko rokov vyvíjame snahy v oblasti zvyšovania zdravotnej gramotnosti odbornej aj laickej verejnosti. 21. storočie nie je len pandémiou ochorenia COVID-19, ale dlhodobo čelíme pandémii nadváhy a obezity. Ako ukázali mnohé výskumy, práve nadváha a obezita je príčinou ďalších vyše 200 ochorení. Ak by sme zahájili boj s týmto chronickým relapsujúcim ochorením, výrazne by poklesla chorobnosť a úmrtnosť na Slovensku. Je to jedna z priorít Inštitútu a preto sme si túto tému zvolili aj za tému konferencie „Prevencia je lepšia ako liečba“. Táto konferencia je venovaná zdravotníckym pracovníkom, ktorí často popri starostlivosti o svojich pacientov zabúdajú na svoje zdravie. Naším cieľom je nielen odovzdanie vedomostí, ale hlavne praktických zručností a preto každý blok je obohatený o praktické nácviky. V rámci IPI akadémie si budú môcť účastníci otestovať svoje zručnosti, ale aj svoje rizikové faktory a urobiť rozhodnutie k pozitívnej zmene a tiež v rámci budúcich konferencií sledovať dynamiku zmien.

 

A na záver by som rozhovor rada ukončila slovami, ktoré povedal známy americký klavirista a skladateľ jazzu a pop music, Eubie Blake: „Keby som vedel, že budem žiť tak dlho, staral by som sa o seba lepšie.“ A tieto slová sú hlavným cieľom aj tejto konferencie – aby sme žili dlhší a kvalitnejší život ...v radosti.


Motivačné video