Kurzy pre ľudí

s nadhmotnosťou

a obezitou

NADVÁHA A OBEZITA - FAKTYJe obezita len estetickým problémom?

 • Obezita je závažné chronické progredujúce ochorenie

 • je rizikovým faktorom ďalších vyše 200 ochorení (až 80% diabetikov 2. typu má nadhmotnosť a obezitu)

 • súvisí s ťažkým priebehom a úmrtiam na ochorenie Covid-19

 • viac ako 50% ľudí na ambulancii všeobecného lekára trpí nadváhou alebo obezitou


 • obezita má svoj kód v MKCH, to znamená, že pacient má nárok na ADEKVÁTNU liečbu


 • rady v zmysle "jedzte menej a hýbte sa" nie sú adekvátnou liečbou

 • manažment pacienta s nadváhou a obezitou si vyžaduje multidisciplinárny prístup

 • úhrada výkonov na manažment pacienta s nadváhou a obezitou je takmer nulová

 • farmakoterapia je na úplnú úhradu pacienta, nastupuje až po motivácii pacienta k zmene životného štýlu

 • zmena životného štýlu je kľúčová

 • manažment nadváhy a obezity musí byť v rukách odborníkov využívajúcich postupy založené na medicíne dôkazov

 • na Slovensku v rámci siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti úplne absentujú centrá na manažment nadváhy a obezity


MANAŽMENT PACIENTOV S NADVÁHOU A OBEZITOU - skupinové kurzy, individuálne poradenstvo

vedené odborníkmi


 • V rámci IPI poskytujeme odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť a tiež dlhodobý manažment pacienta s nadváhou a obezitou, ale aj manažment za účelom diagnostiky kardiovaskulárneho rizika

 • Diagnostika v rámci konzultačnej činnosti slúži na monitoring pacientov pri vstupe, počas a na konci procesu

 • v rámci manažmentu poskytujeme 3 mesačné vzdelávanie zamerané na všetky oblasti manažmentu pacienta s obezitou - výživa, pohybová aktivita, kognitívno-behaviorálny prístup a v prípade potreby koučing alebo psychologické poradenstvo

 • dôležitou súčasťou je nácvik zručností

 • z hľadiska dlhodobej udržateľnosti prihliadame na preferencie chuťové aj pohybové jednotlivcov, t.j. univerzálny model neexistuje


 • význam skupinových kurzov spočíva vo vzájomnej podpore skupiny, spoločných aktivít a aj dlhodobej podpory

 • Hlavným cieľom je nielen redukcia hmotnosti a prevencia chronických ochorení, ale hlavne zníženie kardiovaskulárneho rizika (je to predikcia rizika náhlej príhody - -infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda v období 10 rokov)

 • dôležitá je nielen redukcia hmotnosti, ale hlavne ZMENA PODIELU TUKOVEJ A SVALOVEJ HMOTY a tým aj zníženie kardiovaskulárneho rizika - Inbody diagnostika

 • Redukcia hmotnosti je postupná, nakoľko nárazová redukcia vedie napokon k vyplaveniu viacerých mediátorov, ktoré vedú k tzv. jojo efektu


 • po 3 mesačnej príprave by mal pacient zvládať kráčať ďalej samostatne a dlhodobo

 • v prípade relapsu (zlyhaniu) poskytujeme podporu a udržateľnosť

 • Dôležitým cieľom je aj znižovanie dôsledkov stigmatizácie ľudí s nadhmotnosťou a obezitou a navrátenie radosti zo života a sebahodnoty