Myšlienka online vzdelávania vznikla z akútnej potreby zaškolenia zdravotníckych pracovníkov na odber vzoriek a používanie OOPP  pred celoplošným testovaním. V tom čase skúsenosti s odberom vzoriek na antigénové testovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP ) malo len malé percento zdravotníckych pracovníkov.  Uvedomovali sme si, že online forma vzdelávania nenahradí praktický nácvik, ale pre krátkosť času a nedostatok kapacít to bolo najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie. Prekvapil nás obrovský záujem a výborné ohlasy na vzdelávanie.  Naše aktivity sme rozšírili aj o vzdelávanie pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Počas ročnej praxe sme si uvedomili aj význam vzdelávania ako účinného nástroja redukcie stresu a adherencii personálu k dodržiavaniu opatrení.  Potvrdila sa skutočnosť, že zdravotná gramotnosť sa stáva stále dôležitejším determinantom zdravia v procese podpory a ochrany zdravia. Rozhodli sme sa zaradiť do našich aktivít pravidelné online vzdelávanie širokej verejnosti. Srdečne vás pozývame nielen k ich sledovaniu, ale aj k participácii na výskume a k partnerskej spolupráci. 


USKUTOČNENÉ WEBINÁRE:

Počas celého roka  pokračujeme v sérii webinárov zameraných na zdravý životný štýl v dobe pandémie, a to konkrétne na  posilňovanie zdravého spôsobu života - pohyb, zdravá strava, dostatok spánku a vyhýbanie sa rizikovému správaniu. Chceme odovzdať poslucháčom nielen teoretické vedomosti, ale aj prakticky motivovať k  zdravému správaniu. Tí, ktorí ste naše webináre absolvovali, viete, že máme vždy pripravené zaujímavé prednášky, pozývame si aj hostí zo zahraničia a že pravidelnou súčasťou webinárov je spestrenie vo forme pohybovej aktivity. 

Samozrejme, budeme sa snažiť reagovať na aktuálnu situáciu.

ODBORNÝ PROGRAM:

HOSTIA:

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) 

organizoval v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia (EUPHW) dňa 16.5. 2022  Deň prevencie zameraný na najčastejšie ochorenia, ktorým je možné včasnou prevenciou predchádzať.  Pre návštevníkov sme pripravili zaujímavé aktivity v PISTORIHO PALÁCI (program na plagátiku), ktorý sme zakončili malou IPI konferenciou v Koncertnej sále, ktorá bola aj streamovaná formou online webinára. Pre účastníkov boli pripravené zaujímavé aktivity formou edukácie, ale aj nácviku prektických zručností a skríningu chronických ochorení:  meranie na prístroji InBody, meranie tlaku krvi, glykémie, nácvik prvej pomoci, nácvik hygieny rúk, cvičenie a poradenstvo s fitnes trénerom, konzultácia pri redukcii nadváhy a obezity.  Pre deti sme pripravili divadielko Zdravýživka.  Ďakujeme všetkým odborníkom a partnerom za pomoc pri organizácii a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


o. Martin Halčák, SJ

o. Pavol Trgo, SJ

Hosťami webinára boli jezuiti páter Martin Halčák a páter Pavol Trgo. Od začiatku pandémie a aj utečeneckej krízy pôsobia v teréne v 1. línii. V rámci utečeneckej krízy sa ukázala úloha cirkvi ako ťažko nahraditeľná. 

Ako hosť 4. webinára prijal pozvanie poslanec poľského parlamentu Jerzy Polaczek, doktor práv, bývalý minister dopravy. Dlhodobo sa venuje problematike Long Covidu v Poľsku a v rámci 2. vlny pandémie organizoval pomoc poľskej vlády pre slovenských pacientov s vážnym priebehom COVID-19.

Hosťom 3. webinára bol prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD, vedúci postgraduálneho vzdelávania Manažment rán vo Viedenskej medicínskej akadémii. Informoval o pandemickej situácii v Rakúsku, o opatreniach a adherencii obyvateľov Rakúska k ich dodržiavaniu

Ako hostia 2. webinára prijali pozvanie stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN, pán veľvyslanec Michal Mlynár s manželkou Andrejkou. Pán veľvyslanec nás oboznámil s prácou veľvyslanca v rámci pandémie COVID-19 a tiež o situácii a možnostiach očkovania

Hosťom 1. webinára bola MUDr. Monika Paločková, ktorá sa prihlásila z ďalekej Kene. Informovala účastníkov o svojej misii a práci v Keni ako lekárky dobrovoľníčky so skúsenosťami z viacerých projektov VŠZaSP sv. Alžbety a  priblížila aj situáciu počas pandémie.


 Oblasti, ktorým sa chceme v rámci webinárov venovať:

ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ

COVID-19

NEMOCNIČNÁ HYGIENA

NADVÁHA A OBEZITA

VÝŽIVA AKO PREVENCIA CHRONICKÝCH OCHORENÍ

VÝCHOVA K RODIČOVSTVU

KOMUNIKÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

PRVÁ POMOC

Pripravované webináre:   

Výchova detí a mládeže - misia možná?


Skupinové prezenčné a online kurzy zamerané na manažment nadváhy a obezity a na výchovu k rodičovstvu - viac na IPI Akadémia