ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ


Zdravotná gramotnosť je schopnosť jednotlivca si vyhľadať, spracovať a správne interpretovať informácie o zdraví a zdravotníckych službách a urobiť správne rozhodnutie týkajúce sa jeho zdravia. Jednotlivci si dokážu tieto informácie vyhľadať, ale pri nedostatočnej úrovni zdravotnej gramotnosti im nedokážu správne porozumieť a ani ich správne interpretovať. Viaceré štúdie potvrdili asociáciu medzi zdravotnou gramotnosťou a životným štýlom. A naopak bola potvrdená súvislosť medzi nedostatočnou úrovňou zdravotnej gramotnosti a vyšším výskytom nadváhy a obezity, ale aj vyššou celkovou mortalitou, vyššou mierou hospitalizácie, nižšou adherenciou k preventívnej zdravotnej starostlivosti, nižšou compliance s užívaním predpísaných liekov a nedostatkom zručností potrebných na zvládanie chronických ochorení, ako sú artériová hypertenzia, diabetes mellitus, depresia a iné. 

Cieľom našich webinárov poskytnúť verejnosti pravdivé a aktuálne informácie založené na Medicíne dôkazov (Evidence based medicine). Tieto informácie sú poskytované odborníkmi, ktorí disponujú vedomosťami, ale aj praktickými a klinickými zručnosťami. Ak chceme, aby sa verejnosť správala podľa odporučení odborníkov, je nevyhnutná dlhodobá a pravidelná edukácia. Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) je pravdepodobne jednou z mála organizác poskytujúcou online vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti zdravotnej gramotnosti na Slovensku.  

Mariana Mrázová pôsobí ako lekár, verejný zdravotník a vysokoškolský profesor. Má špecializáciu v odbore Vnútorné lekárstvo.  Svoju klinickú a vedecko-výskumnú prax zamerala na prevenciu a liečbu infekcií u onkologických pacientov, surveillance nozokomiálnych nákaz, užívanie antibiotík v gravidite, komunikáciu v zdravotníctve, výchovu k rodičovstvu. Posledné roky sa venuje prevencii a liečby nadhmotnosti a obezity z pohľadu medicínskeho aj verejno-zdravotníckeho  V rámci migračnej krízy pôsobila ako lekár na hraničnom prechode Hegyeshalom/Nickelsdorf  a v utečeneckých táboroch v Slovinsku a Grécku. Viac ako 5 rokov bola členkou projektového tímu odboru ŠPDTP (štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov) a Postupov pre výkon prevencie (PpVP) na MZ SRa aj členkou oboch komisií pre schvaľovanie postupov. Od začiatku pandémie pôsobila ako členka Národného krízového klinického tímu a ako členka intervenčného tímu MZ SR vykonávala od začiatku pandémie COVID-19  klinický skríning v zariadeniach sociálnych služieb, v rómskych komunitách a u ľudí bez domova. Je prorektorkou VŠZaSP sv. Alžbety  pre doktorandské štúdium a zakladateľkou Inštitútu pre prevenciu a intervenciu.  


Počas našich aktivít sa edukácia ukázala ako účinný nástroj prevencie šírenia ochorenia, ale aj redukcie stresu. Na základe našich skúseností sme sa rozhodli rozšíriť naše aktivity o vzdelávanie verejnosti v oblasti zdravotnej gramotnosti. To znamená, že jednotlivec bude schopný si nielen vyhľadať informácie o zdraví a zdravotnej starostlivosti, ale ich dokáže aj správne pochopiť, interpretovať a na základe toho aj urobiť správne rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia. Za prioritné oblasti sme si zvolili 2 pandémie 21. storočia - COVID-19 a obezitu, ktorá sa ukazuje aj ako významný rizikový faktor ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.  Súčasne pokračujeme v našich aktivitách zameraných na ďalšie oblasti prevencie. Významnou súčasťou našej práce ja aj výskum a zber dát v rámci slovenskej, ale aj medzinárodnej spolupráce.


Ďakujeme všetkým nadšencom, ktorí sa s nami vydali na túto cestu a tešíme sa na všetkých, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať na poli edukácie a prevencie. 

VZDELÁVANIE  A NÁCVIK ZRUČNOSTÍ V OBLASTIACH:

KOMUNIKÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

PRVÁ POMOC