COVID-19 A OBEZITA

K pandémii metabolického chronického neprenosného ochorenia nadhmotnosti a obezity sa pridružila ďalšia pandémia - pandémia akútneho infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. V súčasnosti tak čelíme kolízii dvoch závažných pandémií.

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) považuje nadhmotnosť a obezitu za rizikový faktor rozvoja vážneho až kritického priebehu COVID-19. Na základe dostupných údajov a vzorcov pozorovaných pri iných vírusových infekciách, sú nadhmotnosť a obezita rizikovými faktormi pre horší priebeh a ťažšie následky u pacientov infikovaných vírusom COVID-19. Nedávno publikované údaje z viacerých krajín sveta poukazujú na fakt, že viac ako dve tretiny ľudí s kriticky vážnym priebehom koronavírusovej infekcie mali nadhmotnosť a obezitu a 99 % úmrtí sa vyskytlo u pacientov s pridruženými ochoreniami súvisiacimi s obezitou.