NADVÁHA A OBEZITA

Obezita je v súčasnosti globálnou pandémiou a najčastejšie sa vyskytujúcim metabolickým ochorením celosvetovo postihujúcim nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Žijeme v obezitogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Nadhmotnosť a obezita je celosvetovo považovaná za  globálnu epidémiu až pandémiu s rozsiahlymi zdravotnými a sociálno-ekonomickými dôsledkami. 

Nadhmotnosť a obezita výrazne zvyšuje kardiometabolickú záťaž, najmä riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu,  artériovej hypertenzie, porúch lipidového metabolizmu, metabolického syndrómu, infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, ale aj syndrómu obštrukčného spánkového apnoe, špecifických druhov onkologických ochorení, nealkoholového stukovatenia pečene, gastrezofageálneho refluxu, osteoartrózy a artritídy, syndrómu polycystických ovárií, neplodnosti a pod.), všetko chronických preventabilných ochorení.  

Vo svojich dôsledkoch obezita skracuje dĺžku života približne o 7–9 rokov. Zvyšuje celkovú mortalitu, pričom ide o desiatky milióny úmrtí, z ktorých väčšina sa vyskytuje počas najproduktívnejších rokov života,  čo vedie k zníženiu ekonomickej výkonnosti, k zníženiu kvality života a zabraňuje ľuďom na celom svete žiť život v zdraví a pohode.

Napriek nepriaznivej situácii sa starostlivosť o obéznych jedincov enormne odlišuje v jednotlivých krajinách Európy. Prevencia a manažment obezity a s obezitou asociovaných ochorení sa musí v čo najbližšej budúcnosti stať prioritou ako v agende verejného zdravia, tak aj v oblasti klinického zdravia.

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie


doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

prezidentka 

Slovenskej obezitologickej asociácie

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.


Vedúca lekárka metabolického centra MetabolKLINIK v Bratislave, zameraného na diabetes mellitus, poruchy metabolizmu lipidov a obezitu. Vedie špecializovanú lipidologickú ambulanciu a centrum zamerané na vyhľadávanie a liečbu pacientov s familiárnou hypercholeterolémiou (MED PED centrum). Dlhé roky sa venuje manažmentu obezity, najmä u obéznych diabetikov 2. typu. Pracuje aj ako lekárka výskumníčka v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, na prechodné obdobie bola aj garantkou centra. Je externou lektorkou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spolupracuje s MZ SR na príprave relevantných Štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov a Postupov pre výkon prevencie. Má bohatú publikačnú a editorskú činnosť, pracuje v redakčných radách časopisov. Vydala viac než 200 odborných článkov v domácich aj zahraničných medicínskych periodikách, je editorkou a autorkou 6 odborných monografií. Venuje sa ďalšiemu postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov predovšetkým v diabetológii, obezitológii a lipidológii, ako aj v oblasti liečebnej výživy.

Je prezidentkou multidisciplinárnej Slovenskej obezitologickej asociácie a dlhé roky aj predsedníčkou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.


PhDr. Dáša Spillerová, PCC

psychologička, koučka

PhDr. Dáša Spillerová, PCC

pracuje v oblasti organizačnej psychológie ako konzultant a kouč pre jednotlivcov a tímy. Zameriava sa na rozvoj sebapoznania a  podporuje ľudí v tom, aby dokázali lepšie využívať svoj potenciál a dosahovali to, čo je pre nich v živote dôležité. Venuje sa predovšetkým témam  ako je  rozvoj emocionálnej gramotnosti, práca so zaťažujúcimi emóciami, vytváranie psychologicky bezpečného prostredia, predchádzanie vyhoreniu. S tímami pracuje na rozvoji otvorenej komunikácie a budovaní autentických vzťahov.

 

 

Vyštudovala psychológiu v Bratislave, štúdium si  o prácu s tímami doplnila na Karlovej Univerzite v Prahe a je medzinárodne certifikovaná koučka. Je spoluzakladateľkou a partnerom spoločnosti ADDA Consultants.