NEMOCNIČNÁ HYGIENA

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD

Anna Líšková je lekárka s dlhoročnou praxou v klinickej mikrobiológii vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Zároveň vedie nozokomiálnu komisiu v nemocnici. Jej publikačná činnosť je najmä v oblasti sledovania nozokomiálnych ranových infekcií v chirurgických disciplínach. Zapája sa do rôznych projektov sledovania antibiotickej rezistencie a nozokomiálnych infekcií v EÚ (Burden, EÚ CONCORD, ESAR, EÚ SOAR, EARSS) a medzinárodného projektu SENTRY (Antibacterial Surveillance Program Iowa JMI Laboratories). Tiež sa venuje výučbe študentov v oblasti mikrobiológie a epidemiológie na Katedre klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF v Nitre. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave vzdeláva študentov v odbore verejného zdravotníctva. Je členkou výboru Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie, členkou ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases).


prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

Anna Lesňáková je prednostkou Infektologickej kliniky Univerzitnej vojenskej nemocnice. Počas svojej praxe získala atestácie v odboroch vnútorné lekárstvo, prenosné choroby a všeobecné lekárstvo. Pedagogicky pôsobí vo funkcii profesor v odbore Verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako predseda komisie pre antiinfekčnú liečbu a nozokomiálne nákazy (NN) sa venuje uplatňovaniu princípov racionálnej ATB liečby a hygienicko-epidemiologických zásad nemocničnej hygieny k znižovaniu rizika vzniku a šírenia NN a vytváranie lokálnej surveillance NN. Je členkou Medzinárodného konzorcia pre kontrolu nozokomiálnych infekcií INICC (International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Výsledkom zavedenía online systému monitorovania nozokomiálnych nákaz pod jej koordináciou sa podarilo nielen získať relevantné dáta o výskyte NN, ale účinnou intervenciou dosiahnuť redukciu výskytu NN a najmä účinnú prevenciu.