VÝŽIVA AKO PREVENCIA CHRONICKÝCH OCHORENÍ


"Jesť je nevyhnutnosť, avšak jesť múdro je umenie" François de La Rochefoucauld

(1613, Paríž – 1680, Paríž

Francúzsky spisovateľ a moralista, tvorca mnohých aforizmov

Zopár povzbudivých slov na úvod!


Výživa a pohybová aktivita významne vplývajú na zdravie a na fyzickú i duševnú kondíciu človeka. Každodenné stravovanie nemá dosah len na aktuálny zdravotný stav, ale modifikuje aj zdravotné riziká v blízkej, ako aj vzdialenej budúcnosti človeka. Je vedecky dokázané, že strava a výživa majú vplyv na riziko, ako aj na prevenciu srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. Aby sa človek vedel k sebe a k svojmu okoliu racionálne a zodpovedne správať, mal by poznať, ktoré opatrenia v stravovaní a v celkovej životospráve sú rizikové, a ktoré naopak podporujú zdravie. Dostatok informácií o rizikových a ochranných faktoroch chronických chorôb sa pokladá za významný faktor podpory zdravia. V záujme zníženia chorobnosti a úmrtnosti na chronické choroby súčasnej i budúcej generácie je každá výzva, ktorá motivuje ľudí k zdravej životospráve správnym krokom a zmysluplným činom.

V obrovskom prúde navzájom neraz rozporuplných informácií o vplyve výživy na zdravie je našou ambíciou pomôcť návštevníkom portálu Inštitút pre prevenciu a intervenciu v orientácii, čo je v strave a preventívnej výžive dôležité, čo je menej podstatné a čo patrí medzi nepotvrdené mýty. Veríme, že praktické návody a ukážky v tejto sekcii, ako aj v celom portáli budú pre jej návštevníkov motiváciou pre pozitívne zmeny v ich životnom štýle, usmernia ich správnym smerom a prinesú im potrebné návody a inšpirácie pre chutnú a zároveň zdravú gastronómiu.

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc.

Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, ultrazvuková diagnostika a s niekoľkoročným štúdiom problematiky preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. Posledné roky sa zaoberá problematikou podpory verejného zdravia, edukácie odbornej aj širokej verejnosti o účelnej prevencii chronických neprenosných ochorení. V súčasnosti pracuje v klinických úväzkoch ako gastroenterológ a internista. Niekoľko rokov je činný ako vysokoškolský učiteľ v oblasti verejného zdravotníctva a výživy. V roku 2018 sa stal členom obezitologického tímu Biomedicínskeho Centra Slovenskej akadémie vied. So zvýšeným záujmom sa venuje problematike vzťahu výživy, obezity a životného štýlu k zhubným nádorom. Okrem klinickej, publikačnej a prednáškovej činnosti sa dlhé roky venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu a prevencie chronických chorôb. Je autorom, prípadne spoluautorom viacerých odborných knižných publikácií pre odbornú i širokú verejnosť. Dr. Peter Minárik je v súčasnosti členom viacerých lekárskych spoločností. Od roku 2020 je v rámci národného projektu "Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" členom Odbornej pracovnej skupiny "Prevencia endokrinologických a metabolických ochorení" na Ministerstve zdravotníctva SR.

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Daniela Mináriková pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je docentkou v odbore sociálna farmácia – lekárenstvo, má špecializáciu v odbore lekárenstvo 1. stupňa, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika a absolvované magisterské štúdium verejného zdravotníctva v odbore Administrácia vo verejnom zdravotníctve. Je členom odboru ŠPDTP (štandardných preventívnych, diagnostický a terapeutických postupov) MZ SR a Postupov pre výkon prevencie (PpVP) na MZ SR. Aktívne presadzuje úlohu verejných lekárnikov pri ochrane a podpore verejného zdravia ako súčasti lekárenskej starostlivosti. Oblasťou jej záujmu je prevencia chronických ochorení, obezita, výživa, nutričný a liekový manažment. Spolupracuje s viacerými odbornými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú prevenciou chronických neprenosných chorôb, ako aj postavením a úlohami zdravotníckych pracovníkov v týchto preventívnych aktivitách.Ak sa ľudia rozhodnú pre pozitívne zmeny v ich stravovaní a v celkovom životnom štýle, potrebujú k tomu nielen poriadnu dávku motivácie, ale zároveň musia poznať aj návody, ktoré ich povedú správnym a želateľným smerom. Mnohé rady, pokyny a odporúčania v tomto portáli sú zdanlivo banálne a jednoduché. Ich autori a prispievatelia však prinášajú aj mnoho informácií o významných rizikách onkologických a kardiovaskulárnych ochorení, ktoré mnohým z vás nemusia byť zrejmé ani známe. Je dávno overeným faktom, že tam, kde absentujú znalosti a kde je nízka úroveň informovanosti o vedecky overených faktoch a vzťahoch, tam rastie priestor pre šírenie odborne nepotvrdených mýtov a dezinformácií.

Je potešiteľné, že pre ozdravenie každodenného stravovania nie sú pre väčšinu z nás potrebné žiadne dramatické zmeny. Jednoduché a trvalo udržateľné zmeny v stravovaní sa dajú ľahšie presadiť v osobnom a rodinnom živote, prípadne aj vo väčšom kolektíve, pracoviská a kolektívne stravovanie nevynímajúc.

Autori a prispievatelia nášho portálu si kladú za cieľ šíriť zdravotnú osvetu, motivovať návštevníkov a čitateľov k pozitívnym „lifestyle“ zmenám a okrem teoretických odborných poznatkov prinášať aj praktické rady o príprave zdravej stravy a výživy. Veríme, že výchovno-vzdelávací portál „Inštitút pre prevenciu a intervenciu“ a osobitne naša sekcia „Strava, výživa a chronické choroby“ prispeje k podpore zdravia jednotlivcov aj širokej verejnosti na Slovensku a pomôže zvýšiť šance vyhnúť sa závažným srdcovo-cievnym a onkologickým ochoreniam. Veď kto z nás by si neprial prežiť dlhý, plnohodnotný, aktívny a kvalitný život.

Mináriková, Minárik, v Bratislave dňa: 30,01,2021